Cargando

Aviso Legal

Aviso Legal

1) IDENTIDADE DO TITULAR DA WEB

Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (en diante, AGEFEC) é unha asociación con domicilio en C/ Xose Chao Rego, 8 Baixo, 15705, Santiago de Compostela, con número de identificación fiscal G 70097811, con email info@agefec.org e teléfono 981 55 59 20.

Pode poñerse en contacto conosco a través do seguinte formulario

 

2) CONDICIÓNS DE USO E ACEPTACIÓN

As presentes condicións de Uso regulan o uso dos servizos que se pon a disposición dos usuarios do sitio web www.agefec.org
A utilización da web por un terceiro atribúelle a condición de USUARIO e, supón a aceptación plena polo devandito usuario, de todas e cada unha das condicións que se incorporan no presente Aviso Legal.
En caso de non aceptar as presentes Condicións Xerais de Uso, o USUARIO deberá absterse de acceder e/ou utilizar o PORTAL, debendo abandonalo inmediatamente.
O USUARIO acepta que AGEFEC poderá enviarlle notificacións, incluíndo as relativas aos cambios das Condicións Xerais de Uso, mediante e-mail, correo ordinario ou publicando ditas modificacións no PORTAL.
O USUARIO acepta que, no caso de que AGEFEC non exercite calquera dereito ou acción legal contemplado nas Condicións Xerais de Uso (ou que lle corresponda en virtude da lexislación aplicable), iso non constituirá unha renuncia formal aos dereitos de AGEFEC, permanecendo devanditos dereitos e accións legais plenamente vixentes para AGEFEC.
En calquera momento, o USUARIO poderá gardar ou imprimir as presentes Condicións Xerais de Uso e aconséllase ao USUARIO facelo.

 

3) USO CORRECTO DO SITIO WEB

O usuario comprométese a utilizar o sitio web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, as presentes Condicións de Uso, os bos costumes e a orde pública. Do mesmo xeito, o usuario obrígase a non utilizar a web ou os servizos que se presten a través del con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido das presentes Condicións de Uso, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a web ou os seus servizos, ou impedir un normal goce da web por outros usuarios.
O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que é necesario para acceder e/ou publicar determinados SERVIZOS ou CONTIDOS. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO terá un conxunto identificador formado por nome e contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo.
O usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de AGEFEC ou de terceiros.
AGEFEC resérvase o dereito de retirar todos aqueles CONTIDOS que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.
A utilización por parte do USUARIO do PORTAL dos SERVIZOS para a publicación dos CONTIDOS estará suxeita ás presentes Condicións Xerais de Uso.
En calquera caso, AGEFEC non será responsable das opinións vertidas polos USUARIOS a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

4) PUBLICIDADE

Parte do Sitio web pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinado. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión no Sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. AGEFEC non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

 

5) DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E/Ou DE IMAXE DOS CONTIDOS DE AGEFEC

O PORTAL ten, CONTIDO propiedade de AGEFEC (en diante, CONTIDOS de AGEFEC). O CONTIDO de AGEFEC está protexido pola lexislación aplicable, e AGEFEC é o propietario de todos os dereitos sobre o CONTIDO e conserva tales dereitos. Polas presentes Condicións Xerais de Uso, AGEFEC concede ao USUARIO unha licenza limitada, revogable e non susceptible de sub-licenza, para reproducir e mostrar o CONTIDO de AGEFEC (sen incluír o código fonte) unicamente para o seu uso persoal, en relación coa visualización do PORTAL e o uso dos SERVIZOS, mentres estean accesibles na web de AGEFEC. Todas as marcas comerciais e de servizo de terceiros presentes nos CONTIDOS de AGEFEC serán marcas comerciais e de servizo dos seus respectivos propietarios.
Os USUARIOS non poderán, salvo o disposto nas presentes Condicións Xerais de Uso, copiar, modificar, traducir, publicar, emitir, transmitir, distribuír, mostrar nin vender os CONTIDOS que non lle pertenzan ou sobre os que non teña dereitos de propiedade intelectual, industrial, de imaxe ou calquera outro dereito, xa sexa a través de licenza do autor ou sub-licenza de AGEFEC, sen o previo consentimento por escrito desta ou dos licenciantes de AGEFEC. AGEFEC se reserva todos os dereitos que non fosen expresamente outorgados con respecto aos seus CONTIDOS.
No caso de que un USUARIO infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial, dereitos de imaxe ou calquera outro dereito de terceiros, será apercibido por AGEFEC no momento no que esta teña coñecemento de tales infraccións para que cesamento na publicación dos CONTIDOS afectados por tal infracción. En consecuencia, AGEFEC cancelará o acceso ao PORTAL de calquera USUARIO considerado como infractor.
No suposto descrito no punto anterior, o USUARIO manterá indemne a AGEFEC fronte a calquera reclamación de terceiro sobre dereitos de propiedade intelectual, industrial, dereitos de imaxe e/ou calquera outro dereito sobre os CONTIDOS publicados por aquel.
Se calquera persoa considera que os CONTIDOS DE USUARIO publicados vulneran os seus dereitos, deberá porse en contacto con AGEFEC) e solicitar a retirada dos mesmos. AGEFEC atenderá tal petición e, se considera que dita persoa ten motivos ou causa xustificada para solicitar a retirada dos citados CONTIDOS, procederá á súa cancelación inmediata do PORTAL de forma que non serán accesibles para os USUARIOS.

 

6) LIGAZÓNS

Os SERVIZOS poderán incluír hipervínculos ou ligazóns a outros sitios web que non son propiedade de AGEFEC nin están controlados por esta. AGEFEC non controla os contidos, as políticas de privacidade ou as prácticas dos sitios web de terceiros nin asume responsabilidade algunha por estes.
O USUARIO recoñece e acepta que AGEFEC non será responsable da dispoñibilidade dos sitios web ou recursos externos, e non subscribe ningún tipo de publicidade, produtos ou outros materiais ofrecidos a través devanditos sitios web ou recursos.
O USUARIO recoñece e acepta que AGEFEC non será responsable das perdas ou danos en que o USUARIO poida incorrer a consecuencia da dispoñibilidade dos mencionados sitios web ou recursos externos, ou a consecuencia da credibilidade que outorgue á exhaustividade, precisión ou existencia de calquera tipo de publicidade, produtos ou outros materiais ofrecidos a través de devandito sitios web ou recursos.

 

7) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

AGEFEC non será responsable fronte aos USUARIOS nin fronte a terceiros cuxos datos persoais aparezan publicados nos CONTIDOS por:
1.Perdas de datos sufridas polo USUARIO;
2.Perdas ou danos sufridos a consecuencia de:
Calquera cambio que AGEFEC introduza en relación cos SERVIZOS, ou calquera cesamento permanente ou temporal da prestación dos mesmos;
A eliminación, corrupción ou fallo de almacenamento de calquera CONTIDO DE USUARIO ou outros datos de comunicación mantidos ou transmitidos a través da utilización dos SERVIZOS;
A falta de subministración de información veraz e precisa a AGEFEC;
A falta de mantemento da seguridade e confidencialidade do contrasinal ou información de conta do USUARIO;
Prexuízos derivados do uso dos CONTIDOS polo USUARIO.
As limitacións á responsabilidade de AGEFEC fronte aos USUARIOS ou fronte a terceiros, anterior serán de aplicación con independencia de que AGEFEC fose advertida previamente da posibilidade do acaecimento das devanditas perdas ou danos.

 

8) TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Os datos de carácter persoal dos USUARIOS que sexan facilitados a AGEFEC para o rexistro daqueles no PORTAL, serán incluídos nun ficheiro que é responsabilidade da Asociación *Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria e que será utilizado para o mantemento das relacións contractuais e comerciais cos USUARIOS.
Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na seguinte dirección: C/ Xose Chao Rego, 8 Baixo, 15705,Santiago de Compostela.
O USUARIO será responsable de informar previamente ás terceiras persoas das que publique datos persoais nos seus CONTIDOS DE USUARIO e de obter o seu consentimento previo para o tratamento dos datos persoais referido, informándolle do establecido no apartado anterior.

 

9) MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS DE USO

AGEFEC resérvase o dereito a modificar, desenvolver ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación, as Condicións de Uso da presente web. O usuario quedará obrigado automaticamente polas Condicións de Uso que se achen vixentes no momento en que acceda á web, polo que deberá ler periodicamente ditas Condicións de Uso.

 

10) LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XURISDICIONAL

O presente aviso legal foi elaborado de conformidade co establecido na Ley 34/2002 de Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, y cuantas disposiciones legales resulten de aplicación.

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web ríxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario se non que permanecerá accesible por medio da internet neste mesmo sitio web.

Sempre que o Usuario non sexa “consumidor ou usuario” conforme os define a normativa española, e cando non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, as partes acordan someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, por ser este o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidera corresponderlles.

agefec

agefec

DEIXA UN COMENTARIO

Agefec é necesaria.
Somos necesarios