Cargando

Nova lexislación sobre especialidades sanitarias.

Nova lexislación sobre especialidades sanitarias.

Publicouse o 6 de agosto de 2014 no BOE o Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo, que regula as especialidades sanitarias, derrogando o anterior decreto de Especialidades de Enfermaría, e introducindo as Áreas de Capacitación Específica. Ademais créanse ou modifícanse algúns títulos de especialista da rama sanitaria.

Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría), nova lexislación. Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo, polo que se regula a troncalidade, a reespecialización troncal e as áreas de capacitación específica, establécense as normas aplicábeis ás probas anuais de acceso a prazas de formación e outros aspectos do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde e créanse e modifícanse determinados títulos de especialista.

 

ASPECTOS DESTACADOS NAS ESPECIALIDADES DE ENFERMARÍA NA NOVA REGULACIÓN:

  • A troncalidade non se recolle nas especialidades enfermeiras.
  • Mantéñense as mesmas especialidades co mesmo sistema de residencia en cuanto o programa formativo, duración do mesmo e réxime xurídico.
  • Indica que están pendentes de celebración as probas de acceso excepcional as especialidades de Médico-Quirúrxica, Pediatría e Familia.
  • As especialidades de enfermaría non terán áreas de capacitación específica.
  • O acceso as prazas de formación manterase sen cambios mediante o exame EIR.
  • Derogación do derradeiro Decreto de especialidades de enfermaría 450/2005, coa finalidade de integrar as especialidades de enfermaría nun único decreto xunto co resto de especialidades do resto de profesións sanitarias.
  • Creación da Comisión Delegada de Enfermaría do Consello Nacional de Especialidades en Ciencias da Saúde.  Regúlase a súa composición pero non as súas funcións, as cales están pendentes de definir.
  • Mantense esta disposición do Decreto 450/2005 de especialidades de enfermaría, na que cita: “Quenes estén prestando servizos en institucións sanitarias e centros do Sistema Nacional de Saúde e obteñan o título de especialista polo procedemento regulado no capítulo V ou polas vías transitorias de acceso ao mesmo reguladas por este real decreto, non terán acceso automático a categoría e praza de especialista que se corresponda coa especialidade obtida. En todo caso, dito acceso deberá producirse a través dos sistemas de selección e provisión de prazas establecidos na lexislación aplicable.

 

 

Agefec

Agefec

Non están permitidos os comentarios.

Agefec é necesaria.
Somos necesarios