Cargando

Asóciate a Agefec

Asóciate a Agefec

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria

Rúa Estocolmo 8, Baixo 15707  Santiago de Compostela, A Coruña (España)

www.agefec.org       E.mail: asociate@agefec.org

Cota nova inscrición:

 • Para novos socios, a cota anual de inscrición a AGEFEC é de 40€ anuales.
 • Se a inscrición é realizada durante o segundo o semestre, a cota será de 20€ durante ese ano.
 • Se eres EIR ou Titor/a, contarás con unha ventaxa segundo o mes de inscrición:
  • inscrición realizada entre o mes de Xaneiro a Setembro, non terán coste de cota durante ese ano.
  • inscrición realizada entre o mes de Outubro a Decembro, non terán coste de cota durante ese ano nin o seguinte.

Que lle ofrece AGEFEC aos seus socios:

 1. Poder participar  nas actividades formativas que promova AGEFEC  ou o resto das sociedades federadas a un coste de incripción reducido.
 2. Inscribirse nos Congresos de AGEFEC ou FAECAP con unha sensible reducción nas cotas de inscrición.
 3. Poder participar en grupos de traballo ou propoñer ou promover accións formativas para o resto dos socios.
 4. Unha representatividade de colectivo nas Institucións Sanitarias que non existía ata a creación de AGEFEC.
 5. Beneficiarse das axudas económicas para formación e asistencia a eventos científicos.

NOTA INFORMATIVA SOBRE CORREO ELECTRÓNICO: DESACONSÉLLASE FACILITAR CORREOS CORPORATIVOS DO SERGAS dadas as medidas de restricción a correos externos.

  É vostede EIR*?

  É vostede titor ou titora*?

  É necesario adxuntar documentación acreditativa da condición de EIR/Titor

  Son maior de 18 anos.

  Autorizo a que dende esta data ata nova orde, atendan con cargo á miña conta os recibos enviados

  Acepto o tratamento dos meus datos nos termos abaixo indicados, coa finalidade de cumprir co servizo solicitado, e confirmo ter lido e aceptado a Política de Privacidade. Condicións de privacidade

  Acepto recibir información a través do correo electrónico e/ou teléfono como medio de comunicación entre a Asociaciación e as persoas asociadas.

  "]

  Información básica sobre protección de datos persoais
  ResponsableIdentidade: Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria- AGEFEC
  CIF:  G70097811
  Dirección: Rúa Estocolmo 8 Baixo 15707 · Santiago de Compostela (A Coruña)
  Teléfono:  981555920
  Correo electrónico: secretariatecnica@agefec.org
  FinalidadesXestión da súa solicitude de alta como persoa asociada a AGEFEC. Comunicación e información sobre as actividades e a Asociación. Cobro de cotas. Xestión administrativa, contable e fiscal. 
  LexitimaciónRGPD: art. 6.1. Consentimento do interesado, execución dun contrato, tratamento necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento, tratamento necesario para protexer intereses vitais do interesado ou de outra persoa física.
  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, PDPGDD
  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
  LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
  Categorías de DatosNome e apelidos, número de identificación fiscal, dirección, número de teléfono, correo electrónico, número de conta bancaria, datos profesionais e datos de detalles do emprego.
  CesiónsOs datos serán comunicados aos encargados do tratamento para a realización das función que teñen encomendadas. AGEFEC como membro de FAECAP que é a Federación de Asociacións de Enfermería Comunitaria e Atención Primaria pode reportar a dito organismo os datos de nome, apelidos e correo electrónico de contacto das súas persoas asociadas.
  Non haberá outras cesións a terceiros, agás o seu consentimento expreso ou as excepción previstas pola normativa vixente. / Non están previstas transferencias internacionais.
  DereitosAcceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado.
  + infoNa nosa Política de Privacidade
  agefec

  agefec

  14 Comments

  DEIXA UN COMENTARIO

  Agefec é necesaria.
  Somos necesarios