Cargando

Comité Formación Continuada

Comité Formación Continuada

Estará composto por varios asociados da AGEFEC designados pola Xunta Directiva.

Funcións do comité:

  1. Avaliar as propostas de formación continuada e establecer condicións de realización.
  2. Detectar necesidades formativas no ámbito da Enfermaría de Atención Primaria de Saúde e realizar propostas de organización de actividades formativas á Xunta Directiva.
  3. Aquelas outras que lles sexan encomendadas pola Xunta Directiva.

Para a cobertura das vacantes levarase a cabo unha convocatoria aberta ao conxunto da Asociación.O proceso de selección rexerase polos principios de voluntariedade, publicidade, igualdade, mérito, capacidade e experiencia en formación continuada.

A Presidencia recaerá no membro delegado da Xunta Directiva que esta designe.

O funcionamento do comité será colexiado.

Membros:

  1. Presidencia do Comité: responsable da Xunta Directiva
  2. Vogais: Vacantes en proceso de convocatoria.
agefec

agefec

Agefec é necesaria.
Somos necesarios